12

UKRAINIAN HISTORICAL LIBRARY

Спростовувати міфи, відмовлятися від них – це все рівно, що різати по живому. Заміфологізована свідомість упирається з відчайдушністю потопельника, хапається за фантом, як за соломинку. І тут нічого не вдієш – ноша минулого занадто тяжка. Але якщо ми віднині народ державний, то мусимо відідрати, навіть попри кровотечу, істину від фальші і просвітленими очима поглянути на себе і довкола. Тільки звільнившись від кайдання облуди сьогодні, можемо розраховувати на впевнений крок завтра. Тільки у такий спосіб зможемо правильно спроєктувати себе в оточенні дійсності та історії

       НОВИНИ (5 липня 2003 р.)

       ОСНОВНІ МАТЕРІАЛИ

Виктор Шнирельман. Ценность прошлого: этноцентрические мифы, идентичность и этнополитика
Игорь Торбаков. Историческая наука как инструмент формирования новых государств

Алексей Юдин. Новая украинская мифология
Віктор Пироженко. Легенди та міфи української історії
Григорій Грабович. Слідами національних містифікацій         на сайті журналу Критика
Надія Гончаренко. Марія Кушнарьова. Школа іншування

Іван Лисяк-Рудницький. Проблеми термінології української історії
Елена Мельникова. Владимир Петрухин. Обзор гипотез о происхождении термина «русь» (комментарии к книге Константина Порфирогенита «Об управлении Империей»)
Борис Флоря. Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян в XII—XV веках (к вопросу о зарождении восточнославянских народностей)
Борис Флоря. О некоторых особенностях развития этнического самосознания восточных славян в эпоху Средневековья – раннего Нового времени
Петро Толочко. Русь-Мала Русь-руський народ у другій половині ХIII-ХVII ст.
Олена Русина. Етнополітична термінологія XIV-XVI ст.(з книги “Україна під татарами та Литвою”)
Олексій Толочко. Русь – держава та образ держави
Александр Мыльников. Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы (избранные главы)
Происхождение и семантика
«Русь является троякой»
Двоичность троякости?
Восточные славяне
О территориальной привязке этнонима «русские»

Терміни “Русь” та “Московія” в стосунку до сучасної Росії в ХІІ-ХVII ст.
Термін “Україна” в ХІІ-ХVI ст.

Омелян Пріцак. З передмови до книги “Походження Русі”
Омелян Пріцак. Відкіль єсть пошла Русьская земля

Омелян Пріцак. Половці
Григорій Халимоненко. Інститут козацтва: тюркського та українського
Олександр Галенко. Лук та рушниця в лицарській символіці українського козацтва: парадокси козацької ідеології і проблема східного впливу

Наталя Яковенко. Між правдою та славою (не зовсім ювілейні роздуми до ювілею Богдана Хмельницького)
Наталя Яковенко. Кілька спостережень над модифікаціями українського національного міфу в історіографії
Наталя Яковенко. Інтерв’ю для газети “День”
Наталя Яковенко. Брати/вороги, або поляки очима українця ХVII-ХVIIІ ст.

Френк Сисин. Євреї та повстання Богдана Хмельницького
Сергій Плохій. Крила протекції: до визначення правового змісту Переяславської угоди 1654 року
Лев Заборовский. Переяславская Рада и Московские соглашения 1654 года: проблемы исследования

Павел Ясєніца. Проблема України в польській політиці ХVI-ХVIІ століть (з книги “Річ Посполита обох народів”)
Наталя Шліхта. Елементи річпополитської ідеології та політичної риторики “Історії русів”
Анатолій Момрик. Біблійна генеалогія в етногенетичних концепціях польських та українських хроністів (до постановки проблеми)
Олексій Кресін. Український сарматизм
Олексій Кресін. Український хозаризм

Олексій Толочко. “Русь” очима України: в пошуку самоідентифікації та континуїтету
Зенон Когут. Истоки парадигмы единства: Украина и создание русской национальной истории (1620-е – 1680-е гг.)
Андрій Окара. Українська та великоруська культури у ХVII столітті: культурний вплив чи культурний конфлікт?
Андрій Окара. Преподобний Паїсій (Величковський) та Григорій Сковорода в культурному оточенні ХVIII століття
Татьяна Яковлева. Генезис государственной идеи в Украине на примере договоров с Польшей и Россией
Андреас Каппелер. Українсько-російські стосунки у ХIХ столітті: гіпотези та відкриті питання
Андреас Каппелер. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії
Алексей Миллер. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина ХIХ века)

Ярослав Грицак. Від старої до нової України (з книги “Формування модерної української нації ХIХ-ХХ століть)
Іван Лисяк-Рудницький. Францішек Духінський та його вплив на українську політичну думку
Іван Лисяк-Рудницький. Козацький проект Міхала Чайковського під час Кримської війни: аналіз ідей
Сергій Єфремов. Масонство на Україні
Ігор Чорновол. Політичні концепції київської “Старої громади”
Ігор Чорновол. Поляки й українці у внутрішній та зовнішній політиці Австро-Угорщини в другій половині 80-х рр. ХIХ ст.
Анна Вероніка Вендлянд. Русофільство: ще один український проект? Зауваги про невтілене прагнення
Остап Середа. Місце Росії в дискусіях щодо національної ідентичності галицьких українців у 1860-67 роках (за матеріалами преси)
Василий Кельсиев. Галичина и Молдавия. Путевые письма
Михайло Драгоманов. Чудацькі думки про українську національну справу        на сайті Украинские страницы
Михайло Драгоманов. Листи на Наддніпрянську Україну                                    на сайті Украинские страницы

Павел Скоропадский. Из воспоминаний
Повстання Директорії – Микита Шаповал PRO та Николай Могилянский CONTRA
Йосип Позичанюк. Ставлення УПА до російського народу (з статті “До питань боротьби за УССД”)

Владислав Філяр. Розвиток українського самостійницького руху на Волині у 1939-1944 рр. Виникнення УПА
Ігор Ільюшин. Антипольській фронт у бойовій діяльності ОУН і УПА (1939-1945 рр.)
Матеріали X міжнародного семінару “Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни”
Узгодження з теми "Українсько-Польський міжнаціональний конфлікт на південно-східних землях II Речі Посполитої (західноукраїнських землях): причини, перебіг, наслідки, висновки на майбутнє"
Узгодження та розбіжності до теми "Загальні втрати людності під час польсько-українського міжетнічного конфлікту в 1939-1947 роках"

Вячеслав Липинський. Націоналізм, патріотизм та шовінізм (з листа до Б.Шемета)
Вячеслав Липинський. До характеристики Дмитра Донцова (з книги “Листи до братів хліборобів”)
Вячеслав Липинський. Неусталеність раси в Україні (з книги “Листи до братів хліборобів”)

Олексій Толочко. Ментальність ясиру

        ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ

        ПОСИЛАННЯ

        ГОСТЬОВА КНИГА

        КОНТАКТ - spm111@yandex.ru